Novosti Biznis

hitno u Saboru

'Lex Agrokor' vrijedi samo za 'jednakije' tvrtke, a bez gazde zakon ionako ne možete aktivirati

hitno u Saboru

Vlada je u petak usvojila i u hitnu saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značenja za RH, a to su kompanije s više od pet tisuća zaposlenih i dugovima većim od 7,5 milijardi kuna, dok bi izvanredna uprava mogla trajati najviše 15 mjeseci.

- Predlažemo zakon koji će omogućiti da imamo na temelju onoga što su već rješenja u postojećim zakonima o stečaju te financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi jedan novi, posebni zakon koji bi se odnosio na društva koja ispunjavaju dva temeljna uvjeta, a to su da imaju ukupni broj zaposlenika od preko pet tisuća i da im obveze iznose više od 7,5 milijardi kuna kako bi ušle u kriterij onoga što nazivamo sistemskim kompanijama.

Da budem sasvim jasan, ne radi se ni o kakvoj nacionalizaciji ili bilo kakvom državnom intervencionizmu koji bi bez privole ugrozio bilo čije vlasništvo. Dakle, ovaj zakon poštuje hrvatski Ustav, nepovredivost prava vlasništva, kao i slobodu poduzetništva - istaknuo je premijer Andrej Plenković, dodajući kako bi u slučaju neuspjeha restrukturiranja tvrtka išla u stečaj.

Dužnik

Kako se navodi u obrazloženju, ovim se zakonom nastoji spriječiti da "nekontrolirani kolaps takvog društva može prouzročiti lančanu reakciju koja potencijalno može ozbiljno ugroziti cijeli gospodarski sustav RH". Nadalje, zakon se predlaže u cilju zaštite održivosti poslovanja takvih društava dok se provodi poslovno, financijsko i vlasničko restrukturiranje, te je određeno da se postupak uvođenja prisilne uprave može provesti nad tvrtkom ako je utvrđeno postojanje glavnih kriterija iz Stečajnog zakona ili predstečajnog zakona.

Glavna tijela postupka izvanredne uprave su sud, izvanredni povjerenik, savjetodavno tijelo i vjerovničko vijeće, s tim da je sud u postupku izvanredne uprave ovlašten poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje nisu zakonom izričito dane u nadležnost nekog drugog tijela.

Uz to, izvanredni povjerenik samostalno vodi poslovanje dužnika i poduzima sve radnje u postupku koje su mu povjerene i ovlašten je, među ostalim, samostalno poduzimati sve radnje potrebne za redovno poslovanje dužnika, koje uključuju i sva plaćanja nužna za redovno poslovanje, ali ne može bez suglasnosti vjerovničkog vijeća donijeti odluku niti poduzimati radnje s ciljem raspolaganja nekretninama dužnika, dionicama ili udjelima u ovisnim i ostalim društvima te prijenosa gospodarske cjeline, ako vrijednost prelazi 3.500.000 kuna.

Povjerenik

Zakonom je, osim toga, definirano da izvanrednog povjerenika imenuje sud na prijedlog Vlade, te je je isključivo sud nadležan nadzirati rad izvanrednog povjerenika, s tim da sud može opozvati izvanrednog povjerenika, te imenovati novog u bilo koje doba na prijedlog Vlade RH. Vjerovničko vijeće, pak, ima najviše devet članova, a sastavljeno je od predstavnika vjerovnika, dok broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanje vjerovnika u skupine utvrđuje sud na prijedlog izvanrednog povjerenika, pri čemu broj članova mora biti neparan.

Potom slijede također krucijalne odredbe prema kojima je sud obvezan obavijestiti Vladu o podnesenom prijedlogu za otvaranje postupka izvanredne uprave bez odgode, odnosno isti dan po zaprimanju prijedloga, a u roku od dva radna dana od dana zaprimanja obavijesti za otvaranje postupka izvanredne uprave od strane suda, Vlada će na prijedlog resornog Ministarstva donijeti odluku o prijedlogu za imenovanje izvanrednog povjerenika te takvu odluku bez odlaganja dostaviti sudu.

Sud će odmah, ali ne kasnije od dva radna dana od dana primitka odluke Vlade o prijedlogu za imenovanje izvanrednog povjerenika, donijeti rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave i donijeti odluku o imenovanju izvanrednog povjerenika sukladno prijedlogu Vlade, osim ako temeljem dostavljenih isprava i izjava predlagatelja utvrdi da neki od uvjeta iz članka 4. ovog Zakona nije ispunjen.

Vjerovnik

Protiv rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave žalbu mogu podnijeti Ministarstvo i podnositelj prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave i dužnik, a žalba se podnosi sudu u roku od tri dana od objave rješenja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča i ne odgađa izvršenje rješenja, te o žalbi odlučuje nadležni drugostupanjski sud u roku od osam dana od dana primitka žalbe.

Konačno, u roku od 12 mjeseci od otvaranja postupka izvanredne uprave, izvanredni povjerenik uz suglasnost vjerovničkog vijeća može predložiti namirenje vjerovnika nagodbom, a u bilo koje doba za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave sud može na zahtjev izvanrednog povjerenika, uz pribavljenu suglasnost vjerovničkog vijeća, odlučiti da se postupak izvanredne uprave okonča i da se otvori stečajni postupak.

Ništa kontra vlasnika

Važna odredba je ta da Vjerovničko vijeće sudjeluje u ime vjerovnika u sastavljanju i pripremi nagodbe te daje suglasnost izvanrednom povjereniku na konačni tekst nagodbe.

Značajno je i to da je prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave ovlašten dužnik koji ispunjava spomenute uvjete, te vjerovnik dužnika i/ili dužnikovih povezanih i ovisnih društava, uz suglasnost dužnika (suglasnost dužnika također je promjena u odnosu na prethodnu verziju zakona, a nema ni minimalnog iznosa potraživanja koje taj vjerovnik mora imati). Dakle, da bi se zakon aktivirao, vlasnik tvrtke mora dati suglasnost za njegovo pokretanje u svakom slučaju.

Štićena desetina

Komapnijom od sistemskog značenja smatra se ono društvo koje zapošljava više od pet tisuća radnika (u prvoj verziji je stajalo osam tisuća radnika), te ima dug veći od 7,5 milijardi kuna.

Prema raspoloživim podacima Fine u Hrvatskoj postoji 10 takvih tvrtki, a u njima je u 2015. bilo zaposleno ukupno 11,5 posto osoba zaposlenih u pravnim osobama u RH, a njihov ukupni prihod je iznosio 34,6 posto BDP-a iz 2015.

Zaštita od ovrhe

Od otvaranja postupka izvanredne uprave do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja kao niti postupaka izvansudske naplate protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava.


Kriteriji

5000 zaposlenih (prvi prijedlog bio je 8000)
7,5 milijardi kuna duga
10 tvrtki zadovoljava kriterije
34,6 posto BDP-a iz 2015. ostvarivalo se u deset spomenutih tvrtki
15 mjeseci može trajati postupak
12 mjeseci je rok u kojemu se može postići namirenje vjerovnika nagodbom

 

Naslovnica Biznis