Promo arhivCIRCE 2020 - PUT OD LINEARNE DO CIRKULARNE EKONOMIJE

Otpad kao nova sirovina!

Piše PROMO

Glavni benefiti ovog modela su ekonomske uštede, nova radna mjesta, ušteda resursa i energije. Primjer nam trebaju biti Njemačka, Švedska i Švicarska koje zbrinjavaju manje od 2% komunalnog otpada na odlagalištima, dok s druge strane u Hrvatskoj na odlagalištima završava više od 90% otpada
 
Splitsko-dalmatinska županija, kao i mnoge druge županije i regije u susjedstvu suočena je s velikim problemom otpada i načinom zbrinjavanja istog.
Zakonodavstvo EU-a postavlja ambiciozne ciljeve kada je riječ o otpadu i cirkularnoj ekonomiji tj. kružnom gospodarstvu, koje nalaže da do 2020. godine svaka zemlja članica Europske unije mora reciklirati polovicu svojeg otpada. Diljem cijele EU se sve veća količina otpada reciklira i sve je manje otpada koji se šalje na odlagališta, dok je prema podacima za 2014.g. stopa recikliranog otpada u RH je bila tek 17%, od koje su lošije samo Rumunjska (16%), Malta i Slovačka (sa po 12%).
Dakle, unatoč postignućima određenog dijela zemalja članica EU gdje je razvoj cirkularne ekonomije i briga o otpadu na zavidnoj razini, i dalje postoje velike razlike među zemljama i stope recikliranja u pojedinim zemljama su daleko od ciljeva direktive. Primjerice, Njemačka, Švedska i Švicarska zbrinjavaju manje od 2% komunalnog otpada na odlagalištima dok s druge strane Hrvatska, Latvija i Malta ondje zbrinjavaju više od 90% otpada. Većina zemalja sa niskim stopama odlaganja ima visoke stope recikliranja i spaljivanja.
Prepoznajući važnost i problematiku gospodarenja otpadom kako u Hrvatskoj, tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji tražeći nova rješenja za navedene izazove i poticanje cirkularne ekonomije, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije prijavila je projekt CIRCE2020 zajedno sa 7 projektnih partnera iz 4 zemlje članice EU (Italijom, Austrijom, Mađarskom i Poljskom). Projekt je financiran iz Programa Interreg – Centralna Europa iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba odobrenog  projekta  traje ukupno 36 mjeseci, sa završetkom 30.06.2020.
Cilj projekta CIRCE2020  je širenje i poticanje koncepta cirkularne ekonomije u 5 industrijskih pilot područja svake od zemalja partnera.
Cirkularna ekonomija predstavlja novu uzdanicu Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast, koji zagovara povratak prirodi i ponovno iskorištavanje već upotrijebljenog. Temelji se na filozofiji da otpad ne postoji i da se sve može upotrijebiti ponovno na drugi način ili se može raščlaniti na tvari koje mogu postati dio životnog ciklusa.
Glavni benefiti ovog modela su ekonomske uštede, nova radna mjesta, ušteda resursa i energije, a novi akcijski plan EU o cirkularnoj ekonomiji usmjerava svoju pažnju na ulozi industrije kako bi poboljšala svoje napore i kako bi valorizirala ponovnu uporabu otpada kao novu sirovinu.
Da bi se ti rezultati postigli, bitno je unaprijediti svijest o ulozi otpada u kružnom gospodarstvu i definirati metodologiju i skup alata koji se mogu primijeniti u različitim zemljama i različitim industrijskim sektorima.
Projekt CIRCE2020 ukupno je vrijedan 1.934.000,00 EUR, a za projektne aktivnosti Javne ustanove RERA S.D. i ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, predviđeno je ukupno 426.063,00 EUR koji se planiraju utrošiti na razvoj smjernica za prijelaz na cirkularnu ekonomiju u pogledu gospodarenja otpadom, te zajedno sa predstavnicima vlasti, razvojnim i istraživačkim institucijama kao i predstavnicima poslovne zajednice raditi na pronalaženju načina i alata za primjenu ciruklarne ekonomije.